ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬੀ.ਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:
ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ
(ੳ)     ਪੰਜਾਬੀ (ਲਾਜ਼ਮੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ)                  (ਅ)    ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਸੰਚਾਰ ਯੋਗਤਾ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣੇਗਾ/ਚੁਣੇਗੀ। ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ
ਗਰੁੱਪ-1 ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਗਰੁੱਪ-2 ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਗਣਿਤ
ਗਰੁੱਪ-3 ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਗਰੁੱਪ-4 ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਸਾਹਿਤ) (ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ)
ਗਰੁੱਪ-5 ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ       
ਗਰੁੱਪ-6 ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
 
ਨੋਟ:-
1)    ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10+2 ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
2)   ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
3)   ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਏ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ “ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਬਾਬਤ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21)
ਬੀ-ਕਾਮ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ (ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ)
B.Com
Semester-I
 
BC-101           :  Punjabi
BC-101 A       :  Punjab History and Culture( Special
                            Paper in lieu of Punjabi)
BC -102          : English(Communication Skills)
BC -103          : Financial Accounting-I
BC -104          : Business Laws - I
BC -105          : Principles of Economics - I
BC -106          : Computer Applications in Business
Semester-II
 
BC -201          : Punjabi
BC- 201-A      :Punjab History and Culture
                        ( Special Paper in lieu of Punjabi)
BC-202:          English(Communication Skills)
BC -203          : E Accounting
BC -204          : Business Laws - II
BC -205          : Principles of Economics - II
BC -206          : Business Statistics
 
Semester III
 
BC -301          : Punjabi/ Punjab History and Culture
BC -302          : English(Communication Skills)
BC -303          : Principles of Business Management-I
BC -304          : Corporate Accounting - I
BC -305          : Company Law
BC -306          : Income Tax Law  I
BC -307          : Business Mathematics
 
Semester IV
BC -401          :Punjabi/ Punjab History and Culture
BC -402          : English(Communication Skills)
BC -403          : Principles of Business Management- II
BC -404          : Corporate Accounting- II
BC -405          :Auditing Practices
BC -406          :Income Tax Law  II
BC -407  :       Business Environment
Semester V
 
BC 501            : Punjabi Compulsory
BC 501            : Punjab History and Culture*
BC 502            : Management Accounting-I s
BC 503            : Cost Accounting-I
BC 504            : Financial Management-I
BC 505            : Indirect Taxes- I
BC 506            : Fundamentals of Entrepreneurship
BC 507            : Money and Financial Institutions
Semester VI
BC 601 :        Punjabi Compulsory
BC 601:         A Punjab History and Culture*
BC 602:          Management Accounting-II
BC 603 :          Cost Accounting-II
BC 604 :          Financial Management-II
BC 605 :          Indirect Taxes- II
BC 606 :          Governance, Ethics and Social
BC 607 :          Financial Market Operations
   BCA   Semester-I

 

BCA-111

General English – I

BCA-112

Punjabi (Compulsory) or

Punjabi Compulsory (Mudla Gyan) **

BCA-113

Fundamentals of Information Technology

BCA-114

Programming Fundamentals using C

BCA-115

Software Lab –I (Windows and Office Automation)

BCA-116

Software Lab – II (Based on paper BCA-114: Programming Fundamentals using C)

 

 

BCA Semester-II
 
BCA-121:     General English-II
BCA-122:     Punjabi (Compulsory)
BCA-123:     Digital Electronic
BCA-124:     Data Structure
BCA-125:     Basic Mathematics
BCA-126:     Software Lab – III (based on BCA-124: Data Structures)

BCA-127:     Drug Abuse : Problem, Management and Prevention***
 
BCA Semester- III
 
BCA-211:    English Communication Skills – I 
BCA-212:     Punjabi (Compulsory)
BCA-213:     Discrete Mathematics 
BCA-214:     Computer System Organization and Architecture
BCA-215:     Object Oriented Programming using C++
BCA-216:     Fundamentals of Database Management System
BCA-217:     Software Lab – IV (Object Oriented Programming using C++ Lab)

BCA-218:     Software Lab – V (DBMS using MS Access Lab)    

BCA-219:     Environmental and Road Safety Awareness (Qualifying Exam)

 
BCA Semester -IV
 
BCA-221:    English Communication Skills – II
BCA-222:     Punjabi (Compulsory)
BCA-223:     Computer Networks
BCA-224:     Management Information Systems
BCA-225:     Computer Oriented Numerical and Statistical Methods
BCA-226:     Relational Database Management Systems with Oracle
BCA-227:     Software Lab – VI (Computer Oriented Numerical and Statistical Methods Lab)
BCA -228:     Software Lab – VII (Oracle Lab)

 


BCA Semester- V
 
BCA-311:     English Literary Skills – I
BCA-312:     System Analysis and Design
BCA-313:     System Software
BCA-314:     Java Programming
BCA-315:     Web Designing using HTML and DHTML
BCA-316:     Software Lab – IX (based on paper BCA-314: Java Programming)
BCA-317:     Software Lab – X (based on paper BCA-315: Web Designing using HTML and DHTML)

BCA-318:     Punjabi (Compulsory)
 
BCA Semester- VI
BCA-321:     English Literary Skills – II

BCA-322:     E-Commerce
BCA-323:     Operating Systems
BCA-324:     Software Engineering
BCA-325:     Web Designing using ASP.NET
BCA-326:     Software Lab – XI (More on Java based on BCA-314: Java Programming)
BCA-327:     Software Lab – XII (based on BCA-325: Web Designing using ASP.NET)

BCA-328:     Punjabi (Compulsory)
 

 

PGDCA
 

Semester-I
PGDCA-101   Fundamentals of Information Technology
PGDCA-102   Operating System
PGDCA-103   Problem Solving using C
PGDCA-104   Software Lab – I (Office Automation and Productivity Tools)
PGDCA-105   Software Lab – II (Programming Fundamentals through C Language)

Semester-II
PGDCA-201   Database Management System
PGDCA-202   Introduction to Computer Network, Internet and E-Commerce
PGDCA-203   Object-oriented Programming using C++
PGDCA-204   Software Lab – III (Web Designing, HTML and RDBMS)
PGDCA-205   Software Lab – IV (C++ Programming)

 
M.Sc (IT)
Semester-I

MS-111 Introduction to Information Technology

MS-112 Computer Programming using C 

MS-113 Computer Organization and Architecture

MS-114 Mathematical Foundation of Computer Science

MS-115 Operating Systems 

MS-116 Programming Lab – I besed on MS-112: Computer Programming Using C.

M.Sc. (IT) Semester-II
MS-121: Object Oriented Programming using C++
MS-122: Data & File Structure
MS-123: Visual Basic
MS-124: RDBMS & Oracle
MS-125: Programming Lab-II ( based on Paper 121 & 122)
MS-126: Programming Lab-III ( based on Paper 123 & 124)

 

M.Sc. (IT) Semester III

MS-211

Web Technology

MS-212

Java Programming

MS-213

Software Engineering

MS-214

Computer Networks

MS-215

Programming Lab-IV  Web Technology

MS-216

Programming Lab-V Java Programming

M.Sc. (IT) Semester IV


MS-221: Computer Graphics
MS-222: Linux Administration
MS-223: 
Research Methodology
MS-224: Artificial Intelligence
MS-225: Programming Lab-VI (Computer Graphics)

MS-226: Programming Lab-VII (LINUX Administration)

 
M.Sc. (IT) Lateral Entry
 

Semester III

MS-211

Web Technology

MS-212

Java Programming

MS-213

Software Engineering

MS-214

Computer Networks

MS-215

Programming Lab-IV  Web Technology

MS-216

Programming Lab-V Java Programming

MS-113 Computer Organization and Architecture (Deficit Paper)

MS-114 Mathematical Foundation of Computer Science (Deficit Paper)

 

Semester IV

MS-221: Computer Graphics
MS-222: Linux Administration
MS-223: Research Methodology
MS-224: Artificial Intelligence
MS-225: Programming Lab-VI (Computer Graphics)

MS-226: Programming Lab-VII (LINUX Administration)

MS-122: Data & File Structure (Deficit Paper)
MS-123: Visual Basic(Deficit Paper)
MS-124: RDBMS & Oracle(Deficit Paper)
MS-126: Programming Lab-III ( based on Paper 123 & 124)(Deficit Paper)


BBA
 
Semester-I
 
BBA-101: Communication Skills in Punjabi/Punjab History & Culture
BBA-102: Business Economics-I
BBA-103: Business Mathematics
BBA-104: Business Organization and Management Principles-I
BBA-105: Workshop on Computer Application
BBA-106: Seminar
 
Semester-II
 
BBA-201: Communication Skills in English
BBA-202: Business Economics-II
BBA-203: Business Statistics
BBA-204: Business Organization and Management Principles-II
BBA-205: Workshop on Internet & E-Commerce
BBA-206: Seminar
BBA-207: Viva-Voce
 
Semester III
 
BBA-301: Principles of Human Resource Management
BBA-302: Business Accounting
BBA-303: Principles of Marketing Management
BBA-304: Business Laws
BBA-305: Workshop on Contemporary Business Issues
BBA-306: Seminar on Knowledge Management
Semester IV
BBA-401: Financial Management
BBA-402: Workshop on Creativity & Innovation
BBA-403: Seminar on Entrepreneurship
BBA-404: Viva-Voce
Semester V
BBA-501: Business Research Methods
BBA-502: Workshop on Time & Workload
                  Managements
BBA-503: Seminar on Summer Internship
Semester VI
 
 
BBA-601: Industrial Training Report
BBA-602: Project Report
BBA-603: Seminar on the Project Report
BBA-604: Viva-Voce

 
M.A (Pol. Science)-I & II
 
Semester-I
Paper-I : Indian Political Thought
Paper-II: Western Political Thought
Paper-III : Indian Govt. And Politics
Paper-IV : International Politics
 
Semester-II
Paper-I : Modern Indian Political Thought
Paper-II: Comp. Political
Paper-III : Political Theory
Paper-IV : Democracy in India
 
Semester III
Paper-I : Contemporary Political Thought 
Paper-II: Modern Political Analysis
Paper-III : Foreign Policy in India
Paper-IV : Theory & Practice of Diplomacy
 
 Semester IV
Paper-I : Theory and Practice of Public Admnisration
Paper-II: Comparative Politics
Paper-III : Punjab Politics (Opt.II)
Paper-IV : Research Methodology (Opt.III)
 
ਐਮ. (ਪੰਜਾਬੀਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ (ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਬਾਰੇ)
ਸਮੈਸਟਰ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ                                                                             ਸੀਟਾਂ: 40
ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਪੇਪਰ ਦੂਸਰਾ: ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ (ਆਪਸ਼ਨ-1)
ਪੇਪਰ ਤੀਸਰਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ
ਪੇਪਰ ਚੌਥਾ: ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ (ਆਪਸ਼ਨ-11)
ਪੇਪਰ ਪੰਜਵਾਂ: ਸਾਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ
ਸਮੈਸਟਰ- ਤੀਜਾ
ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾ:ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਪੇਪਰ ਦੂਸਰਾ: ਗੁਰਮੀਤ-ਕਾਵਿ
ਪੇਪਰ ਤੀਸਰਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ
ਪੇਪਰ ਚੌਥਾ: ਸੂਫ਼ੀ ਤੇ ਬੀਰ-ਕਾਵਿ
ਪੇਪਰ ਪੰਜਵਾਂ: ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ
ਸਮੈਸਟਰ- ਚੌਥਾ
ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾ:ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਪੇਪਰ ਦੂਸਰਾ: ਗੁਰਮੀਤ-ਕਾਵਿ
ਪੇਪਰ ਤੀਸਰਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ
ਪੇਪਰ ਚੌਥਾ: ਬੀਰ-ਕਾਵਿ
ਪੇਪਰ ਪੰਜਵਾਂ: ਲੋਕ-ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਧਾਰਾ
This document was last modified on: 17-08-2022