ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ

ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਏ/ਬੀ.ਕਾਮ, ਐਮ.ਏ (ਪੋਲ:ਸਾਇੰਸ)/ਐਮ.ਏ (ਪੰਜਾਬੀ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ https://nmgcmansa.ac.in ’ਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰੇ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ: 99157-51872 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

This document was last modified on: 17-08-2022