ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ

  • ਨੋਟ: ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਭਾਗ-2 / ਭਾਗ-3 ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ  ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ/ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਅਪਣਾ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲੇ/ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
  • ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਵਖ ਵਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਦਰਜਾ ਸੂਚੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਚ ਭਰੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
  • Counselling Schedule for 2020-21 will be notified later

Sr. No. Class Current Rank List Last Date to Submit online admission form Date of Screening/Interview**
1 B.A. Part-1 (Sem-Ist)
2 B.A. Part-2 (Sem-3rd)


3 B.A. Part-3 (Sem-5th)


4 B.B.A Part-1 (Sem-Ist)

5 B.C.A Part-1 (Sem-Ist)


6 B.C.A Part-2  (Sem-3rd)
7 B.C.A Part-3 (Sem-5th)
8 B.Com. Part-1 (Sem-Ist)
9 B.Com. Part-2 (Sem-3rd)
10 B.Com. Part-3  (Sem-5th)
11 M.A Part-1 (Punjabi) (Sem-Ist)
12 M.A Part-1(Political Science) (Sem-Ist)


13 M.A Part-2 (Punjabi) (Sem-3rd)


14 M.A Part-2 (Political Science) (Sem-3rd)


15 PGDCA (Sem-Ist)
16 M.Sc (IT)-Ist


17 M.Sc (IT) LE


·         ** The dates of Interview are only indicative for information.
·         **The rank list will be displayed on the following day of closing date for online submission of the application.
·         **Only those candidates should come to the college for interview whose names appear above the cut off percentage in the rank/merit list and have recieved an SMS for the date and time of Interview.
This document was last modified on: 17-08-2022