ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ

 • ਬੀ.ਏ-ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ (ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ) 
 • ਬੀ.ਕਾਮ-ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ (ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ)
 • ਬੀ.ਕਾਮ-ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ (ਤੀਸਰਾ ਸਮੈਸਟਰ)
 • ਬੀ.ਕਾਮ-ਭਾਗ ਤੀਸਰਾ (ਪੰਜਵਾਂ ਸਮੈਸਟਰ)
 • ਐਮ.ਏ-ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ (ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ) ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ  ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਸਤਰ
 • ਐਮ.ਏ-ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ (ਤੀਸਰਾ ਸਮੈਸਟਰ) ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਸਤਰ
 • ਬੀ.ਸੀ.ਏ-ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ (ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ)
 • ਬੀ.ਸੀ.ਏ-ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ (ਤੀਸਰਾ ਸਮੈਸਟਰ)
 • ਬੀ.ਸੀ.ਏ-ਭਾਗ ਤੀਸਰਾ (ਪੰਜਵਾਂ ਸਮੈਸਟਰ)
 • ਐਮ.ਐਸਸੀ (ਆਈ.ਟੀ) ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ (ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ) 
 • ਐਮ.ਐਸਸੀ (ਆਈ.ਟੀ) ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ (ਤੀਸਰਾ ਸਮੈਸਟਰ)
 • ਐਮ.ਐਸਸੀ (ਆਈ.ਟੀ) ਲੈਟਰਲ ਐਟਰੀ      
 • ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ
This document was last modified on: 17-08-2022