ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ

  • ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਰਸੀਦ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ।

This document was last modified on: 26-07-2018