ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ

  • ਨੋਟ: ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਭਾਗ-2 / ਭਾਗ-3 ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ  ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ/ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਅਪਣਾ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲੇ/ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
  • ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਵਖ ਵਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਦਰਜਾ ਸੂਚੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਚ ਭਰੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।? 
Sr. No. Class Current Rank List Last Date to Submit online admission form Date of Screening/Interview**
1 B.A. Part-1 (Sem-Ist) 20-07-2019 09 to 18 July-2019
2 B.A. Part-2 (Sem-3rd) 20-07-2019

10 to 18 July-2019

3 B.A. Part-3 (Sem-5th) 20-07-2019

11 to 18 July-2019

4 B.B.A Part-1 (Sem-Ist)

5 B.C.A Part-1 (Sem-Ist) 20-07-2019

09 to 18 July-2019

6 B.C.A Part-2  (Sem-3rd) 20-07-2019

10 to 18 July-2019

7 B.C.A Part-3 (Sem-5th) 20-07-2019

11 to 18 July-2019

8 B.Com. Part-1 (Sem-Ist) 20-07-2019
09 to 18 July-2019
9 B.Com. Part-2 (Sem-3rd) 20-07-2019
10 to 18 July-2019
10 B.Com. Part-3  (Sem-5th) 20-07-2019
11 to 18 July-2019
11 M.A Part-1 (Punjabi) (Sem-Ist) 20-07-2019
09 to 18 July-2019
12 M.A Part-1(Political Science) (Sem-Ist) 20-07-2019

09 to 18 July-2019

13 M.A Part-2 (Punjabi) (Sem-3rd) 20-07-2019

10 to 18 July-2019

14 M.A Part-2 (Political Science) (Sem-3rd) 20-07-2019

10 to 18 July-2019

15 PGDCA (Sem-Ist) 20-07-2019

09 to 18 July-2019

16 M.Sc (IT)-Ist 20-07-2019

09 to 18 July-2019

17 M.Sc (IT) LE 20-07-2019

10 to 18 July-2019

·         ** The dates of Interview are only indicative for information.
·         **The rank list will be displayed on the following day of closing date for online submission of the application.
·         **Only those candidates should come to the college for interview whose names appear above the cut off percentage in the rank/merit list and have recieved an SMS for the date and time of Interview.
This document was last modified on: 23-06-2020