ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈਕ/ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ

  • ਨੋਟ: ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਭਾਗ-2 / ਭਾਗ-3 ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ  ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ/ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਅਪਣਾ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲੇ/ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
  • ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਵਖ ਵਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਦਰਜਾ ਸੂਚੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਚ ਭਰੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।? 

Sr. No.

Class

Current Rank List

Last Date to Submit online admission form

Date of Screening/Interview**

1

B.A. Part-1 (Sem-Ist)

20-07-2019

16 to 20 July-2018

2

B.A. Part-2 (Sem-3rd)

20-07-2019

17 to 21 July-2018

3

B.A. Part-3 (Sem-5th)

20-07-2019

18 to 23 July-2018

4

B.C.A Part-1 (Sem-Ist)

20-07-2019

16 to 20 July-2018

5

B.C.A Part-2  (Sem-3rd)

20-07-2019

17 to 21 July-2018

6

B.C.A Part-3 (Sem-5th)


20-07-2019

18 to 23 July-2018

7

B.Com. Part-1 (Sem-Ist)

20-07-2019

16 to 20 July-2018

8

B.Com. Part-2 (Sem-3rd)

20-07-2019

17 to 21 July-2018

9

B.Com. Part-3  (Sem-5th)

20-07-2019

18 to 23 July-2018

10

M.A Part-1 (Punjabi) (Sem-Ist)

20-07-2019

16 to 20 July-2018

11

M.A Part-1(Political Science) (Sem-Ist)

20-07-2019

16 to 20 July-2018

12

M.A Part-2 (Punjabi) (Sem-3rd)

20-07-2019

17 to 21 July-2018

13

M.A Part-2 (Political Science) (Sem-3rd)

20-07-2019

17 to 21 July-2018

14

PGDCA (Sem-Ist)

20-07-2019

16 to 20 July-2018

15

M.Sc (IT)-Ist

20-07-2019

16 to 20 July-2018

16

M.Sc (IT) LE

20-07-2019

16 to 20 July-2018

 

·         ** The dates of Interview are only indicative for information.
·         **The rank list will be displayed on the following day of closing date for online submission of the application.
·         **Only those candidates should come to the college for interview whose names appear above the cut off percentage in the rank/merit list and have recieved an SMS for the date and time of Interview.
This document was last modified on: 29-05-2019